روز 5 شهریور تمام دنیا در انتظار .......
کره مریخ به بالاترین درجه درخشش دراسمان شب در 5 شهریور خواهد رسید .اون به اندازه کره ماه بزرگ و با چشم غیر مسلح به نظر خواهد رسید .این وقتی است که در روز 5 شهریور کره مریخ به فاصله 34.6 میلیون مایلی خود به زمین میرسد.

حتما در راس ساعت 12:30  نیمه شب آسمان را تماشا کنید . به نظر خواهد رسید که آسمان دو ماه دارد !!!
این امر در سال 2287 دوباره اتفاق خواهد افتاد .این لحظه را با دوستان خود شریک شوید زیرا هیچکس زنده ای دوباره این اتفاق را نخواهد دید!

دو ماه در اسمان


منبع:
http://tirbar.ir